สนข.

1.  เส้นทาง 
-  สาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่  7  ของโลก  และมีปริมาณการค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ปัจจุบันทางออกของสินค้าอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออก
-  จีนมีพื้นที่ทางฝั่งตะวันตกที่ไกลจากทะเลทำให้จีนกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลยูนนาน  โดยกำหนดให้เป็นมณฑลหน้าต่างทางภาคตะวันตกของจีนสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้
-  การค้าระหว่างไทย-จีน  ตอนใต้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วง  10  ปีที่ผ่านมาโดยมีเส้นทางการค้าสำคัญผ่านทางลำน้ำโขงและการขนส่งทางบกผ่านสหภาพพม่า  (
R3W)  และลาว  (R3E)
-
เส้นทางคมนาคมทางบกระหว่างไทย-ลาว-จีน  (R3E)  เริ่มต้นจากกรุงเทพ – เชียงราย – เชียงของ   ข้ามไปยัง  สปป.ลาวที่  แขวงบ่อแก้ว  -  หลวงน้ำทา  -  บ่อเต็น  และเข้าสู่ประเทศจีนที่เมืองบ่อหาน     -  เชียงรุ้ง  -  คุนหมิง  รวมระยะทางทั้งสิ้น  ประมาณ  2,000  กิโลเมตร

2.  การดำเนินการ
ในส่วนของประเทศไทย  ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้าง  สะพานข้ามแม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

3.  ประโยชน์ที่ได้รับ
-  การพัฒนาเส้นทางการขนส่งเชื่อมโยงสู่จีนตอนใต้  หรือ  มณฑลยูนนาน  ซึ่งเป็นประตูการค้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของจีน  จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนธุรกิจการค้าและโลจิสติกส์  ซึ่งจีนใช้คำว่า  “คุนมั่นลู่”  หรือ  คุนหมิง  -  กรุงเทพฯ  และเป็นการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน

-  นอกจากนี้  การพัฒนาการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างไทย  - จีนตอนใต้ให้มีประสิทธิภาพและเป็นสากลมากขึ้น  จะช่วยยกระดับการค้าชายแดนและเพิ่มศักยภาพทางการค้าของ  ASEAN  -  จีนที่จะทำให้ตลาดการค้ามีขนาดใหญ่และมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น  และส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ  การค้า  และการลงทุนของทั้งสองประเทศ  อันจะส่งผลกระทบเชิงบวกที่เป็นลูกโซ่ต่อเนื่องไปยังเศรษฐกิจ  การค้า  และการลงทุนของประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงด้วย

กลุ่มวิเคราะห์แผนด้านการขนส่งและจราจรทางน้ำ
สำนักแผนงาน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร  (สนข.) 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีข่าวและสาระ
.ทุกวัน เวลา 18.00-19.00 น

..........................................................

เรื่อง:เปิดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ 2.4 ล้านๆบาท
โดย:นายสถานี
วันที่:26-08-2557 19:08:07

:: อ่านทั้งหมด  

 

Visitor Number

 

 
 

Copyright @ Manhattan International Communication Co.,Ltd.
Tel:
02-962-1088  Mobile: (081) 750-2070  Email: info@logisticnews.net